Triple Hybrid Transformer_1
Triple Hybrid Transformer_2
Triple Hybrid Transformer_3

變形金剛穿線器

三混和變形金剛穿線器

台灣發明專利號: I 549393   日本特許第6067164號
美國發明專利號: 10637218
材料: 雙混和三股撚PET

長度:  30M: (ø5mm x 10M) + (ø6mm x 10M) + (ø7mm x 10M)
          50M: (ø5mm x 10M) + (ø6mm x 10M) + (ø7mm x 30M)

  • 不同線徑搭配將穿線性能最佳化
  • 專利連接方式承受高達230公斤耐拉力
  • 更加簡單的佈線,拉線,拉線體驗
TOP